Hoe meer ijzer, hoe minder schadelijk fosfaat

Wie denkt dat waterbodemonderzoek een statisch gegeven is waaraan weinig verandert, heeft het verkeerd. Continu geven nieuwe onderzoeken weer nieuwe inzichten. Een van de laatste, waarmee ook AT MilieuAdvies werd geconfronteerd bij het onderwaterdepot Plas van Heenvliet, is het meten van de concentratie ijzer en fosfaat. Recent werd namelijk bekend dat de effecten van landbouwfosfaat op de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater minder groot is naarmate de baggerspecie meer ijzerhoudend is.

Uit een promotieonderzoek bleek dat het gedrag van fosfaat niet los gezien kan worden van het gedrag van ijzer. ‘In het oppervlaktewater worden ijzer en fosfaat afkomstig uit de baggerspecie omgezet naar het mineraal ijzer-hydroxyfosfaat', legt Antoine van Groeningen, projectleider bij AT MilieuAdvies uit. ‘Het Nederlandse watersysteem met polders, beken vol stuwen en rustig stromende sloten en vaarten helpt vervolgens dit fosfaat in de waterbodem vast te houden. Dus met voldoende ijzerhoudend grondwater in de sloot en door de kunstmatige inrichting van ons Nederlandse watersysteem zijn de eutrofiëringsproblemen door intensieve landbouw veel minder dan op basis van de fosfaatbelasting mag worden verwacht. De omvorming tot ijzer-hydroxyfosfaat duurt minuten tot enkele uren afhankelijk van de temperatuur, pH en beschikbare zuurstof.’

'Als de te baggeren specie niet op de kant verspreid kan worden, of niet afgevoerd kan worden naar een lokaal weilanddepot is een onderwaterdepot als de Plas van Heenvliet een optie. Echter het voortschrijdende inzicht en de wens om eutrofiëring zoveel mogelijk te voorkomen, leidt ertoe dat de toelatingseisen aangescherpt worden. De baggerspecie moet, naast de milieuhygienische kwaliteit, ook voldoen aan de P/Fe-ratio van 0,055. Dus minder fosfaat of meer ijzer zorgt ervoor dat de baggerspecie dan alsnog geaccepteerd wordt', aldus Antoine.

Plas van Heenvliet is een uniek herinrichtingsproject in en rondom een voormalige zandwinput in de gemeente Brielle. Waar ooit de koeien graasden in de weilanden, wordt nu door Combinatie Martens en Van Oord, Boskalis Nederland, Van Oord Nederland en BAM Wegen Regio West hard gewerkt aan de ontwikkeling van een groot recreatiegebied. Ecologische verbetering neemt hierbij een belangrijke plaats in.

Toelichting op het begrip eutrofiëring: 

Eutrofiëring is de toename van voedselrijkdom in met name water. Dat klinkt in eerste instantie positief maar heeft juist nadelige gevolgen: door toevoer van een overmaat aan voedingsstoffen treedt een sterke groei en vermeerdering van bepaalde soorten op. Hierdoor neemt de biodiversiteit sterk af, wat tot woekeren van bepaalde soorten, bijvoorbeeld algen kan leiden.

Wilt u meer weten over onze projecten? Neem gerust contact met ons op. Of vraag vrijblijvend een offerte op.

button vrijblijvend offerte opvragen