Een gewijzigde versie van het Tijdelijk handelingskader PFAS is per 3 juli 2020 gepubliceerd. Dit betreft opnieuw een verruiming voor hergebruik van grond en baggerspecie. Op basis van nieuw onderzoek door RIVM en Deltares heeft Staatsecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer hier middels een brief over geïnformeerd. 

Bij AT MilieuAdvies voeren we regelmatig bodemonderzoek uit voor nieuwbouwprojecten. We controleren de bodemkwaliteit en onderzoeken bijvoorbeeld of de grond asbesthoudend is. Is dat het geval? Dan verzorgen we ook de partijkeuringen van de af te voeren grond.

Het Tijdelijk handelingskader PFAS voor hergebruik van grond en baggerspecie is aangepast en op 29 november 2019 beschikbaar gekomen. De normstelling is verruimd waardoor de mogelijkheden voor hergebruik van grond en baggerspecie toenemen.

Lange tijd was er onduidelijkheid over het omgaan met PFAS in partijkeuringen grond en waterbodemonderzoek. In juli 2019 is daar helderheid in gekomen. Het betekent dat een PFAS-analyse altijd wordt opgenomen in bovenstaande onderzoeken. 

Met een brief van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (I&W) aan de Tweede Kamer is op 8 juli 2019 het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie in werking getreden. Het Tijdelijk handelingskader moet de komende tijd voldoende duidelijkheid geven, zodat grond- en baggerwerkzaamheden weer op gang komen. Een definitief handelingskader wordt volgend jaar verwacht.

Op 30 november 2018 is de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) gewijzigd. Ondanks dat dit vorig jaar als is ingevoerd, is dit nog niet bij iedereen bekend. AT MilieuAdvies informeert u graag over de veranderingen die voor u van belang zijn.

Uit regionaal bodemonderzoek is gebleken dat in een groot deel van het beheersgebied van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid PFOA in de bodem zit.

In een gebied rond Dordrecht zitten mogelijk de giftige stoffen PFOA en GenX in grond en grondwater. AT MilieuAdvies is afgelopen periode betrokken geweest bij een project waar deze stoffen zijn aangetroffen.

Wie denkt dat waterbodemonderzoek een statisch gegeven is waaraan weinig verandert, heeft het verkeerd. Continu geven nieuwe onderzoeken weer nieuwe inzichten. Een van de laatste, waarmee ook AT MilieuAdvies werd geconfronteerd bij het onderwaterdepot Plas van Heenvliet, is het meten van de concentratie ijzer en fosfaat. Recent werd namelijk bekend dat de effecten van landbouwfosfaat op de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater minder groot is naarmate de baggerspecie meer ijzerhoudend is.

Flexibel, oplossinggericht en professioneel met onverwachte tegenvallers omgaan, is een kunst die AT MilieuAdvies volledig beheerst. ‘De tegenvallers zijn erg divers, ‘ vertelt projectleider Willeke van Wolferen. ‘Maar één van de meest voorkomende is toch wel dat we ter plekke niet aantreffen wat is afgesproken.’

De naamsbekendheid  en betrouwbaarheid van AT MilieuAdvies bij opdrachtgevers in de provincies Utrecht en Zuid-Holland is groot. Om dit te onderstrepen, zullen we regelmatig onze klanten het woord geven.  Dit keer Richard Velis, projectleider bij de Bunnik Groep uit Nieuwerbrug. Sinds 25 jaar een begrip in de regio en zeker sinds 10 jaar goede opdrachtgever van AT MilieuAdvies.

De gemeente Rotterdam is een nieuwe klant voor AT MilieuAdvies. En, ‘in de grote stad’, word je als medewerker van AT MilieuAdvies geconfronteerd met heel andere werkzaamheden dan op het platteland. Zo was projectleider Antoine van Groeningen in Blijdorp om de watergangen in- en uit te peilen. De neushoorns waren er niet blij mee…

In tijden van extreme droogte voert De Stichtse Rijnlanden soms extra zoetwater aan om verzilting tegen te gaan. De waterroute verloopt onder meer vanuit de Lek door de polder Lopikerwaard naar West-Nederland. De verwachting is dat in de toekomst de behoefte aan zoetwater toeneemt. Daarom zullen watergangen in de Lopikerwaard verbreed moeten worden, stuwen vergroot en mogelijk bruggen verplaatst. Maatregelen waaraan AT MilieuAdvies haar steentje heeft bijgedragen.

Van de Krimpenerwaard tot ver buiten de Randstad: een groot deel van Nederland bestaat uit polders, gebieden die lager liggen dan de zeespiegel. Het is cruciaal om hier het waterpeil te monitoren en zo nodig te reguleren. Tot de expertise van AT MilieuAdvies behoort ook het plaatsen van (freatische) peilbuizen waarmee de grondwaterstand in de gaten wordt gehouden. Projectmedewerker Patrick Blom vertelt.

7 september 2015

De laatste maanden heeft AT MilieuAdvies bij haar toch al goed gevulde portfolio nog een andere taakstelling gekregen: het inmeten van civiele kunstwerken in watergangen. Projectleider Antoine van Groeningen vertelt wat het belang is van deze werkzaamheden. 

Bluswater van een brand in de sloot. Het is een veelvoorkomend probleem dat groter kan worden naarmate verontreiniging ernstig blijkt. Belangrijk dus om de waterbodem grondig te onderzoeken. Ing. Antoine van Groeningen van AT MilieuAdvies kreeg de opdracht van de eigenaar van een afgebrand verf- en spuitbedrijf in Zuid-Holland.

Baggerwerkzaamheden zijn noodzakelijk om de havens en rivieren bereikbaar en bevaarbaar te houden voor de scheepvaart, de capaciteit op het gebied van waterberging op peil te houden en de waterkwaliteitsdoelstellingen te behalen of te waarborgen (waterbodemsanering). Een gemeente vroeg AT MilieuAdvies een meerjarige baggerplan op te stellen. Projectmedewerker Antoine van Groeningen, legt uit.

Het is enerzijds een 'statische' grens en anderzijds een 'dynamische' verbinding tussen water en land: de oever. Een interessant onderdeel, temeer omdat het water en de oever steeds vaker een natuurvriendelijk gebied vormen dat aan strenge regels dient te voldoen. AT MilieuAdvies projectmedewerker Willeke van Wolferen boog zich de afgelopen maanden over een partijkeuring grond ten behoeve van natuurvriendelijke oevers in Zeist.

Aanleg van nieuwe fietspaden, of renovatie van oude fietspaden is een hot item binnen de (Rijks)overheid. Zo blijken veel mensen bereid langere afstanden naar hun werk te fietsen mits de route snel en comfortabel is. De (Rijks)overheid stimuleert daarom betere fietsroutes. Daarnaast zijn fietspaden vanuit recreatief opzicht steeds belangrijker. Dat merkt AT MilieuAdvies vanwege de stijgende lijn in asfalt- en funderingsonderzoek en indicatief grondonderzoek ter plaatse van fietspaden.

Afgelopen augustus kwam een nieuwe uitdagende opdracht binnen bij AT Milieuadvies. 'Uitdagend, omdat het niet zo vaak voorkomt, 'zegt ing. Willeke van Wolferen. 'Het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden gaf opdracht voor een plasticiteitsonderzoek. Dit omdat men graag kleigrond wilde toepassen op keringen. Willeke onderzocht het.